لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه ماده پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-

شکل

سه راه-

رابط

مادگی-

نحوه اتصال

رزوه ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 1/2 * 20 سه راه @prp_14776
سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 1/2 * 25 سه راه @prp_14776
سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 3/4 * 25 سه راه @prp_14776
سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 1/2 * 32 سه راه @prp_14776
سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 3/4 * 32 سه راه @prp_14776
سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 1 * 32 سه راه @prp_14776
سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 1/4 1 * 40 سه راه @prp_14776
سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 1/2 1 * 50 سه راه @prp_14776
سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 1/2 * 63 سه راه @prp_14776
سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 1/2 1 * 63 سه راه @prp_14776
سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 2 * 63 سه راه @prp_14776
سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 2 * 75 سه راه @prp_14776
سه راه ماده پلی اتیلن سایز "1/2 2 * 75 سه راه @prp_14776
سه راه ماده پلی اتیلن سایز "2 * 90 سه راه @prp_14776
سه راه ماده پلی اتیلن سایز "1/2 2 * 90 سه راه @prp_14776
سه راه ماده پلی اتیلن سایز "3 * 90 سه راه @prp_14776
سه راه ماده پلی اتیلن سایز "3 * 110 سه راه @prp_14776
سه راه ماده پلی اتیلن سایز "4 * 110 سه راه @prp_14776

برند

پلی رود اتصال-

شکل

سه راه-

رابط

مادگی-

نحوه اتصال

رزوه ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

پلی رود اتصال-

سه راه-

مادگی-

رزوه ای-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1644594936143123677810001236778سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 1/2 * 20nullnullسه راهnullرزوه ایnull" 1/2 * 20nullnullnull
2644595936143123677810001236778سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 1/2 * 25nullnullسه راهnullرزوه ایnull " 1/2 * 25nullnullnull
3644596936143123677810001236778سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 3/4 * 25nullnullسه راهnullرزوه ایnull " 3/4 * 25nullnullnull
4644597936143123677810001236778سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 1/2 * 32nullnullسه راهnullرزوه ایnull " 1/2 * 32nullnullnull
5644598936143123677810001236778سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 3/4 * 32nullnullسه راهnullرزوه ایnull " 3/4 * 32nullnullnull
6644599936143123677810001236778سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 1 * 32nullnullسه راهnullرزوه ایnull" 1 * 32nullnullnull
7644600936143123677810001236778سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 1/4 1 * 40nullnullسه راهnullرزوه ایnull" 1/4 1 * 40nullnullnull
8644601936143123677810001236778سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 1/2 1 * 50nullnullسه راهnullرزوه ایnull " 1/2 1 * 50nullnullnull
9644602936143123677810001236778سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 1/2 * 63nullnullسه راهnullرزوه ایnull" 1/2 * 63nullnullnull
10644603936143123677810001236778سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 1/2 1 * 63nullnullسه راهnullرزوه ایnull " 1/2 1 * 63nullnullnull
11644605936143123677810001236778سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 2 * 63nullnullسه راهnullرزوه ایnull" 2 * 63nullnullnull
12644606936143123677810001236778سه راه ماده پلی اتیلن سایز " 2 * 75nullnullسه راهnullرزوه ایnull" 2 * 75nullnullnull
13644609936143123677810001236778سه راه ماده پلی اتیلن سایز "1/2 2 * 75nullnullسه راهnullرزوه ایnull"1/2 2 * 75nullnullnull
14644612936143123677810001236778سه راه ماده پلی اتیلن سایز "2 * 90nullnullسه راهnullرزوه ایnull "2 * 90nullnullnull
15644615936143123677810001236778سه راه ماده پلی اتیلن سایز "1/2 2 * 90nullnullسه راهnullرزوه ایnull "1/2 2 * 90nullnullnull
16644616936143123677810001236778سه راه ماده پلی اتیلن سایز "3 * 90nullnullسه راهnullرزوه ایnull "3 * 90nullnullnull
17644617936143123677810001236778سه راه ماده پلی اتیلن سایز "3 * 110nullnullسه راهnullرزوه ایnull "3 * 110nullnullnull
18644618936143123677810001236778سه راه ماده پلی اتیلن سایز "4 * 110nullnullسه راهnullرزوه ایnull"4 * 110nullnullnull