لوگوی تاسیسات نفت و گاز

رابط پلی اتیلن

مدل

دو سر مهره PE-

برند

پلی رود اتصال-

نحوه اتصال

رزوه ای-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
رابط پلی اتیلن سایز 20 @prp_14776
رابط پلی اتیلن سایز25 @prp_14776
رابط پلی اتیلن سایز 32 @prp_14776
رابط پلی اتیلن سایز 40 @prp_14776
رابط پلی اتیلن سایز50 @prp_14776
رابط پلی اتیلن سایز 63 @prp_14776
رابط پلی اتیلن سایز 75 @prp_14776
رابط پلی اتیلن سایز 90 @prp_14776
رابط پلی اتیلن سایز 110 @prp_14776
رابط پلی اتیلن سایز 125 @prp_14776

مدل

دو سر مهره PE-

برند

پلی رود اتصال-

نحوه اتصال

رزوه ای-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دو سر مهره PE-

پلی رود اتصال-

رزوه ای-

مساوی-

سیاه-

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1643100936143123679711236797رابط پلی اتیلن سایز 20nullnullnullnullnullnull20nullnullnull
2643101936143123679721236797رابط پلی اتیلن سایز25nullnullnullnullnullnull25nullnullnull
3643099936143123679731236797رابط پلی اتیلن سایز 32nullnullnullnullnullnull32nullnullnull
4643103936143123679710001236797رابط پلی اتیلن سایز 40nullnullnullnullnullnull40nullnullnull
5643105936143123679710001236797رابط پلی اتیلن سایز50nullnullnullnullnullnull50nullnullnull
6643106936143123679710001236797رابط پلی اتیلن سایز 63nullnullnullnullnullnull63nullnullnull
7643117936143123679710001236797رابط پلی اتیلن سایز 75nullnullnullnullnullnull75nullnullnull
8643120936143123679710001236797رابط پلی اتیلن سایز 90nullnullnullnullnullnull90nullnullnull
9643122936143123679710001236797رابط پلی اتیلن سایز 110nullnullnullnullnullnull110nullnullnull
10643123936143123679710001236797رابط پلی اتیلن سایز 125nullnullnullnullnullnull125nullnullnull