لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه جوشی 90 پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

سه راه-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

90-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 50 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 50*63 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 63 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 75 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 90 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 63*110 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 110 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 125 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 90*160 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 110*160 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 125*160 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 160 جوشی سه راه @prp_14776

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

سه راه-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

90-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

پلی رود اتصال-

جوشی-

سه راه-

جوشی-

90-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1643319936143123678810001236788سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 50nullجوشیسه راهnullجوشیnullnullnullnullnull
2643321936143123678810001236788سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 50*63nullجوشیسه راهnullجوشیnull50*63nullnullnull
3643323936143123678810001236788سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 63nullجوشیسه راهnullجوشیnull63nullnullnull
4643325936143123678810001236788سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 75nullجوشیسه راهnullجوشیnull75nullnullnull
5643326936143123678810001236788سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 90nullجوشیسه راهnullجوشیnull90nullnullnull
6643327936143123678810001236788سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 63*110nullجوشیسه راهnullجوشیnull63*110nullnullnull
7643329936143123678810001236788سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 110nullجوشیسه راهnullجوشیnull110nullnullnull
8643331936143123678810001236788سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 125nullجوشیسه راهnullجوشیnull125nullnullnull
9643332936143123678810001236788سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 90*160nullجوشیسه راهnullجوشیnull90*160nullnullnull
10643335936143123678810001236788سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 110*160nullجوشیسه راهnullجوشیnull110*160nullnullnull
11643337936143123678810001236788سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 125*160nullجوشیسه راهnullجوشیnull125*160nullnullnull
12643339936143123678810001236788سه راه جوشی 90 پلی اتیلن سایز 160nullجوشیسه راهnullجوشیnull160nullnullnull