لوگوی تاسیسات نفت و گاز

تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-

شکل

تبدیل-

ابعاد ( میلیمتر )

20*25-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 20*25 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 20*32 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 25*32 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 25*40 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 32*40 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 32*50 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 40*50 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 32*63 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز40*63 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز40*63 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز50*63 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز50*75 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 63 *75 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 63*90 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 75*90 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 63*110 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 75*110 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 90*110 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 63*125 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 75*125 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 90*125 تبدیل @prp_14776
تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 110*125 تبدیل @prp_14776

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-

شکل

تبدیل-

ابعاد ( میلیمتر )

20*25-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

PE-

پلی رود اتصال-

تبدیل-

20*25-

سیاه-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

روز-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1643041936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 20*25nullnullتبدیلnullnullnull20*25nullnullnull
2643044936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 20*32nullnullتبدیلnullnullnull20*32nullnullnull
3643046936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 25*32nullnullتبدیلnullnullnullnullnullnullnull
4643049936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 25*40nullnullتبدیلnullnullnull25*40nullnullnull
5643053936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 32*40nullnullتبدیلnullnullnull32*40nullnullnull
6643056936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 32*50nullnullتبدیلnullnullnull32*50nullnullnull
7643058936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 40*50nullnullتبدیلnullnullnull40*50nullnullnull
8643061936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 32*63nullnullتبدیلnullnullnull32*63nullnullnull
9643063936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز40*63nullnullتبدیلnullnullnull40*63nullnullnull
10643065936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز40*63nullnullتبدیلnullnullnull40*63nullnullnull
11643068936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز50*63nullnullتبدیلnullnullnull50*63nullnullnull
12643079936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز50*75nullnullتبدیلnullnullnull50*75nullnullnull
13643082936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 63 *75nullnullتبدیلnullnullnull63*754nullnullnull
14643083936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 63*90nullnullتبدیلnullnullnull63*90nullnullnull
15643084936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 75*90nullnullتبدیلnullnullnull75*90nullnullnull
16643088936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 63*110nullnullتبدیلnullnullnullnullnullnullnull
17643090936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 75*110nullnullتبدیلnullnullnull75*110nullnullnull
18643091936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 90*110nullnullتبدیلnullnullnull90*110nullnullnull
19643092936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 63*125nullnullتبدیلnullnullnull63*125nullnullnull
20643093936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 75*125nullnullتبدیلnullnullnull75*125nullnullnull
21643094936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 90*125nullnullتبدیلnullnullnull90*125nullnullnull
22643096936143123679810001236798تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره سایز 110*125nullnullتبدیلnullnullnull110*125nullnullnull