لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه تبدیل پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-

شکل

سه راه-

رابط

مادگی-

نحوه اتصال

رزوه ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 20 * 25 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 20 * 32 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 25 * 32 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 25 * 40 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 32 * 40 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 32 * 50 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 40 * 50 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 32 * 63 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 40* 63 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 50 * 63 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 50 * 75 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 63 * 75 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 63 * 90 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 75 * 90 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 63 * 110 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 75 * 110 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 90 * 110 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 63 * 125 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 75 * 125 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 90 * 125 سه راه @prp_14776
سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 110 * 125 @prp_14776

برند

پلی رود اتصال-

شکل

سه راه-

رابط

مادگی-

نحوه اتصال

رزوه ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

پلی رود اتصال-

سه راه-

مادگی-

رزوه ای-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1644509936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 20 * 25nullnullسه راهnullرزوه ایnull 20 * 25nullnullnull
2644510936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 20 * 32nullnullسه راهnullرزوه ایnull 20 * 32nullnullnull
3644511936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 25 * 32nullnullسه راهnullرزوه ایnull25 * 32nullnullnull
4644512936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 25 * 40nullnullسه راهnullرزوه ایnull 25 * 40nullnullnull
5644513936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 32 * 40nullnullسه راهnullرزوه ایnull 32 * 40nullnullnull
6644524936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 32 * 50nullnullسه راهnullرزوه ایnull 32 * 50nullnullnull
7644525936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 40 * 50nullnullسه راهnullرزوه ایnull40 * 50nullnullnull
8644526936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 32 * 63nullnullسه راهnullرزوه ایnull 32 * 63nullnullnull
9644527936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 40* 63nullnullسه راهnullرزوه ایnull 40* 63nullnullnull
10644528936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 50 * 63nullnullسه راهnullرزوه ایnull50 * 63nullnullnull
11644529936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 50 * 75nullnullسه راهnullرزوه ایnull 50 * 75nullnullnull
12644530936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 63 * 75nullnullسه راهnullرزوه ایnull 63 * 75nullnullnull
13644531936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 63 * 90nullnullسه راهnullرزوه ایnull 63 * 90nullnullnull
14644537936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 75 * 90nullnullسه راهnullرزوه ایnull75 * 90nullnullnull
15644538936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 63 * 110nullnullسه راهnullرزوه ایnull 63 * 110nullnullnull
16644540936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 75 * 110nullnullسه راهnullرزوه ایnull75 * 110nullnullnull
17644549936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 90 * 110nullnullسه راهnullرزوه ایnull 90 * 110nullnullnull
18644550936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 63 * 125nullnullسه راهnullرزوه ایnull 63 * 125nullnullnull
19644551936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 75 * 125nullnullسه راهnullرزوه ایnull 75 * 125nullnullnull
20644552936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 90 * 125nullnullسه راهnullرزوه ایnull90 * 125nullnullnull
21644557936143123678010001236780سه راه تبدیل پلی اتیلن سایز 110 * 125nullnullnullnullرزوه ایnull 110 * 125nullnullnull