لوگوی تاسیسات نفت و گاز

اتصال ماده پلی اتیلن

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-

رابط

مادگی-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تعویض و تعمیر محصول- حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
اتصال ماده پلی اتیلن 1/2*20 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 1/2*25 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 3/4*25 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 1*25 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 1/2*32 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 3/4*32 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 1*32 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 1/4 1 *40 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 1/2 1 *50 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 2 *50 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 1/4 1 *63 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 1/2 1 * 63 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 2 * 63 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 2 * 75 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 1/2 2 * 75 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 2 * 90 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 1/2 2 * 90 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 3 * 90 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 3 * 110 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 4 * 110 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 4 * 125 @prp_14776
اتصال ماده پلی اتیلن 5 * 125 @prp_14776

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-

رابط

مادگی-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تعویض و تعمیر محصول- حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

PE-

پلی رود اتصال-

مادگی-

مساوی-

تعویض و تعمیر محصول- حمل- تامین و تعمیر قطعات-

روز-

روز-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1643157936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 1/2*20nullnullnullnullnullnull1/2*20nullnullnull
2643159936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 1/2*25nullnullnullnullnullnull1/2*25nullnullnull
3643161936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 3/4*25nullnullnullnullnullnull3/4*25nullnullnull
4643162936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 1*25nullnullnullnullnullnull1*25nullnullnull
5643163936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 1/2*32nullnullnullnullnullnull1/2*32nullnullnull
6643166936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 3/4*32nullnullnullnullnullnull3/4*32nullnullnull
7643167936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 1*32nullnullnullnullnullnull1*32nullnullnull
8643169936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 1/4 1 *40nullnullnullnullnullnull1/4 / * 40nullnullnull
9643171936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 1/2 1 *50nullnullnullnullnullnull 1/2 1 *50nullnullnull
10643196936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 2 *50nullnullnullnullnullnull2*50nullnullnull
11643198936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 1/4 1 *63nullnullnullnullnullnull1/4 1 * 63nullnullnull
12643203936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 1/2 1 * 63nullnullnullnullnullnull1/2 1 * 63nullnullnull
13643204936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 2 * 63nullnullnullnullnullnull2*63nullnullnull
14643207936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 2 * 75nullnullnullnullnullnull2*75nullnullnull
15643208936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 1/2 2 * 75nullnullnullnullnullnull 1/2 2 * 75nullnullnull
16643211936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 2 * 90nullnullnullnullnullnull2*90nullnullnull
17643212936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 1/2 2 * 90nullnullnullnullnullnull1/2 2 * 90nullnullnull
18643213936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 3 * 90nullnullnullnullnullnull3 * 90nullnullnull
19643215936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 3 * 110nullnullnullnullnullnull3 * 110nullnullnull
20643216936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 4 * 110nullnullnullnullnullnull4 * 110nullnullnull
21643217936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 4 * 125nullnullnullnullnullnull4 * 125nullnullnull
22643219936143123679610001236796اتصال ماده پلی اتیلن 5 * 125nullnullnullnullnullnull5 * 125nullnullnull