لوگوی تاسیسات نفت و گاز

درپوش انتهایی پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-

نحوه اتصال

رزوه ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
درپوش انتهایی پلی اتیلن سایز 25 درپوش @prp_14776
درپوش انتهایی پلی اتیلن سایز 32 درپوش @prp_14776
درپوش انتهایی پلی اتیلن سایز 40 درپوش @prp_14776
درپوش انتهایی پلی اتیلن سایز 50 درپوش @prp_14776
درپوش انتهایی پلی اتیلن سایز 63 درپوش @prp_14776
درپوش انتهایی پلی اتیلن سایز 75 درپوش @prp_14776
درپوش انتهایی پلی اتیلن سایز 90 درپوش @prp_14776
درپوش انتهایی پلی اتیلن سایز 110 درپوش @prp_14776
درپوش انتهایی پلی اتیلن سایز 125 درپوش @prp_14776

برند

پلی رود اتصال-

نحوه اتصال

رزوه ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

پلی رود اتصال-

رزوه ای-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1644463936143123678211236782درپوش انتهایی پلی اتیلن سایز 25nullnullدرپوشnullnullnull25nullnullnull
2644466936143123678221236782درپوش انتهایی پلی اتیلن سایز 32nullnullدرپوشnullnullnull32nullnullnull
3644468936143123678231236782درپوش انتهایی پلی اتیلن سایز 40nullnullدرپوشnullnullnull40nullnullnull
4644470936143123678241236782درپوش انتهایی پلی اتیلن سایز 50nullnullدرپوشnullnullnull50nullnullnull
5644471936143123678251236782درپوش انتهایی پلی اتیلن سایز 63nullnullدرپوشnullnullnull63nullnullnull
6644474936143123678261236782درپوش انتهایی پلی اتیلن سایز 75nullnullدرپوشnullnullnull75nullnullnull
7644478936143123678271236782درپوش انتهایی پلی اتیلن سایز 90nullnullدرپوشnullnullnull90nullnullnull
8644483936143123678281236782درپوش انتهایی پلی اتیلن سایز 110nullnullدرپوشnullnullnull110nullnullnull
9644461936143123678291236782درپوش انتهایی پلی اتیلن سایز 125nullnullدرپوشnullnullnull125nullnullnull