لوگوی تاسیسات نفت و گاز

موفه کوتاه پلی اتیلن

شکل

موفه-

نوع ارتفاع

کوتاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
موفه کوتاه پلی اتیلن سایز 50 موفه @prp_14776
موفه کوتاه پلی اتیلن سایز 63 موفه @prp_14776
موفه کوتاه پلی اتیلن سایز 75 موفه @prp_14776
موفه کوتاه پلی اتیلن سایز 90 @prp_14776
موفه کوتاه پلی اتیلن سایز 110 موفه @prp_14776
موفه کوتاه پلی اتیلن سایز 125 @prp_14776
موفه کوتاه پلی اتیلن سایز 160 @prp_14776

شکل

موفه-

نوع ارتفاع

کوتاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

موفه-

کوتاه-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1643571936143123678510001236785موفه کوتاه پلی اتیلن سایز 50nullnullموفهnullnullnullnullکوتاهnullnull
2643572936143123678510001236785موفه کوتاه پلی اتیلن سایز 63nullnullموفهnullnullnullnullکوتاهnullnull
3643573936143123678510001236785موفه کوتاه پلی اتیلن سایز 75nullnullموفهnullnullnull75کوتاهnullnull
4643574936143123678510001236785موفه کوتاه پلی اتیلن سایز 90nullnullnullnullnullnull90کوتاهnullnull
5643578936143123678510001236785موفه کوتاه پلی اتیلن سایز 110nullnullموفهnullnullnull110کوتاهnullnull
6643580936143123678510001236785موفه کوتاه پلی اتیلن سایز 125nullnullnullnullnullnull125کوتاهnullnull
7643583936143123678510001236785موفه کوتاه پلی اتیلن سایز 160nullnullnullnullnullnull160nullnullnull