لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو پلی اتیلن دو سر مهره

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-

شکل

زانویی-

نحوه اتصال

رزوه ای-

زاویه

90-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 20 زانویی @prp_14776
زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 25 زانویی @prp_14776
زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 32 زانویی @prp_14776
زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 40 زانویی @prp_14776
زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 50 زانویی @prp_14776
زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 63 زانویی @prp_14776
زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 75 زانویی @prp_14776
زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 90 زانویی @prp_14776
زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 110 زانویی @prp_14776
زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 125 زانویی @prp_14776

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-

شکل

زانویی-

نحوه اتصال

رزوه ای-

زاویه

90-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

PE-

پلی رود اتصال-

زانویی-

رزوه ای-

90-

مساوی-

سیاه-

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1643002936143123679910001236799زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 20nullnullزانوییnullnullnull20nullnullnull
2643009936143123679910001236799زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 25nullnullزانوییnullnullnull25nullnullnull
3643011936143123679910001236799زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 32nullnullزانوییnullnullnull32nullnullnull
4643013936143123679910001236799زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 40nullnullزانوییnullnullnull40nullnullnull
5643015936143123679910001236799زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 50nullnullزانوییnullnullnull50nullnullnull
6643018936143123679910001236799زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 63nullnullزانوییnullnullnullnullnullnullnull
7643020936143123679910001236799زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 75nullnullزانوییnullnullnull75nullnullnull
8643031936143123679910001236799زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 90nullnullزانوییnullnullnull90nullnullnull
9643032936143123679910001236799زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 110nullnullزانوییnullnullnull110nullnullnull
10643036936143123679910001236799زانو پلی اتیلن دو سر مهره 90 درجه سایز 125nullnullزانوییnullnullnull125nullnullnull