لوگوی تاسیسات نفت و گاز

کمربند پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-

شکل

کمربند-

نحوه اتصال

پیچ و مهره-

خروجی

کاهنده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
کمربند پلی اتیلن 1/2 * 20 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/2 * 25 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 3/4 * 25 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/2 * 32 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 3/4 * 32 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/2 * 40 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 3/4 * 40 @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1 * 40 موفه @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/2 * 50 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 3/4 * 50 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1 * 50 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/2 * 63 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 3/4 * 63 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1 * 63 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/4 1 * 63 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/2 1 * 63 @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/2 * 75 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 3/4 * 75 @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1 * 75 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/4 1 * 75 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/2 1 * 75 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 2 * 75 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/2 * 90 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 3/4 * 90 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1 * 90 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/4 1 * 90 @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/2 1 * 90 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 2 * 90 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/2 * 110 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 3/4 * 110 @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1 * 110 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/4 1 * 110 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/2 1 * 110 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 2 * 110 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/2 * 125 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 3/4 * 125 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1 * 125 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/4 1 * 125 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/2 1 * 125 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 2 * 125 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/2 * 140 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 3/4 * 140 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1 * 140 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/4 1 * 140 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/2 1 * 140 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 2 * 140 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/2 * 160 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 3/4 * 160 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1 * 160 کمربند @prp_14776
کمربند پلی اتیلن 1/4 1 * 160 کمربند @prp_14776

برند

پلی رود اتصال-

شکل

کمربند-

نحوه اتصال

پیچ و مهره-

خروجی

کاهنده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

پلی رود اتصال-

کمربند-

پیچ و مهره-

کاهنده-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1643587936143123678411236784کمربند پلی اتیلن 1/2 * 20nullnullکمربندnullnullnull1/2 * 20nullnullnull
2643591936143123678421236784کمربند پلی اتیلن 1/2 * 25nullnullکمربندnullnullnull1/2 * 25nullnullnull
3643593936143123678431236784کمربند پلی اتیلن 3/4 * 25nullnullکمربندnullnullnull 3/4 * 25nullnullnull
4643595936143123678441236784کمربند پلی اتیلن 1/2 * 32nullnullکمربندnullnullnull 1/2 * 32nullnullnull
5643597936143123678451236784کمربند پلی اتیلن 3/4 * 32nullnullکمربندnullnullnull 3/4 * 32nullnullnull
6643599936143123678461236784کمربند پلی اتیلن 1/2 * 40nullnullکمربندnullnullnull1/2 * 40nullnullnull
7643600936143123678471236784کمربند پلی اتیلن 3/4 * 40nullnullnullnullnullnull3/4 * 40nullnullnull
8643601936143123678481236784کمربند پلی اتیلن 1 * 40nullnullموفهnullnullnull1 * 40nullnullnull
9643602936143123678491236784کمربند پلی اتیلن 1/2 * 50nullnullکمربندnullnullnull 1/2 * 50nullnullnull
106436039361431236784101236784کمربند پلی اتیلن 3/4 * 50nullnullکمربندnullnullnull 3/4 * 50nullnullnull
116436049361431236784111236784کمربند پلی اتیلن 1 * 50nullnullکمربندnullnullnull 1 * 50nullnullnull
126436059361431236784121236784کمربند پلی اتیلن 1/2 * 63nullnullکمربندnullnullnull1/2 * 63nullnullnull
136436089361431236784131236784کمربند پلی اتیلن 3/4 * 63nullnullکمربندnullnullnull3/4 * 63nullnullnull
146436099361431236784141236784کمربند پلی اتیلن 1 * 63nullnullکمربندnullnullnull1 * 63nullnullnull
156437459361431236784151236784کمربند پلی اتیلن 1/4 1 * 63nullnullکمربندnullnullnull 1/4 1 * 63nullnullnull
166437469361431236784161236784کمربند پلی اتیلن 1/2 1 * 63nullnullnullnullnullnull 1/2 1 * 63nullnullnull
176437489361431236784171236784کمربند پلی اتیلن 1/2 * 75nullnullکمربندnullnullnull1/2 * 75nullnullnull
186437509361431236784181236784کمربند پلی اتیلن 3/4 * 75nullnullnullnullnullnull3/4 * 75nullnullnull
196437609361431236784191236784کمربند پلی اتیلن 1 * 75nullnullکمربندnullnullnull 1 * 75nullnullnull
206437619361431236784201236784کمربند پلی اتیلن 1/4 1 * 75nullnullکمربندnullnullnull 1/4 1 * 75nullnullnull
216437649361431236784211236784کمربند پلی اتیلن 1/2 1 * 75nullnullکمربندnullnullnull 1/2 1 * 75nullnullnull
226437699361431236784221236784کمربند پلی اتیلن 2 * 75nullnullکمربندnullnullnull2 * 75nullnullnull
236437709361431236784231236784کمربند پلی اتیلن 1/2 * 90nullnullکمربندnullnullnullکمربند پلی اتیلن 1/2 * 90nullnullnull
246437749361431236784241236784کمربند پلی اتیلن 3/4 * 90nullnullکمربندnullnullnull 3/4 * 90nullnullnull
256437849361431236784251236784کمربند پلی اتیلن 1 * 90nullnullکمربندnullnullnull 1 * 90nullnullnull
266435909361431236784261236784کمربند پلی اتیلن 1/4 1 * 90nullnullnullnullnullnullکمربند پلی اتیلن 1/4 1 * 90nullnullnull
276435869361431236784271236784کمربند پلی اتیلن 1/2 1 * 90nullnullکمربندnullnullnull 1/2 1 * 90nullnullnull
286437779361431236784281236784کمربند پلی اتیلن 2 * 90nullnullکمربندnullnullnull 2 * 90nullnullnull
296437479361431236784291236784کمربند پلی اتیلن 1/2 * 110nullnullکمربندnullnullnull 1/2 * 110nullnullnull
306438469361431236784301236784کمربند پلی اتیلن 3/4 * 110nullnullnullnullnullnull3/4 * 110nullnullnull
316438499361431236784311236784کمربند پلی اتیلن 1 * 110nullnullکمربندnullnullnull 1 * 110nullnullnull
326438519361431236784321236784کمربند پلی اتیلن 1/4 1 * 110nullnullکمربندnullnullnull 1/4 1 * 110nullnullnull
336438559361431236784331236784کمربند پلی اتیلن 1/2 1 * 110nullnullکمربندnullnullnullکمربند پلی اتیلن 1/2 1 * 110nullnullnull
346438589361431236784341236784کمربند پلی اتیلن 2 * 110nullnullکمربندnullnullnull 2 * 110nullnullnull
356438599361431236784351236784کمربند پلی اتیلن 1/2 * 125nullnullکمربندnullnullnull1/2 * 125nullnullnull
366438629361431236784361236784کمربند پلی اتیلن 3/4 * 125nullnullکمربندnullnullnull 3/4 * 125nullnullnull
376438649361431236784371236784کمربند پلی اتیلن 1 * 125nullnullکمربندnullnullnull 1 * 125nullnullnull
386438669361431236784381236784کمربند پلی اتیلن 1/4 1 * 125nullnullکمربندnullnullnull1/4 1 * 125nullnullnull
396438489361431236784391236784کمربند پلی اتیلن 1/2 1 * 125nullnullکمربندnullnullnull1/2 1 * 125nullnullnull
406439169361431236784401236784کمربند پلی اتیلن 2 * 125nullnullکمربندnullnullnull 2 * 125nullnullnull
416439179361431236784411236784کمربند پلی اتیلن 1/2 * 140nullnullکمربندnullnullnull 1/2 * 140nullnullnull
426439209361431236784421236784کمربند پلی اتیلن 3/4 * 140nullnullکمربندnullnullnullnullnullnullnull
436439229361431236784431236784کمربند پلی اتیلن 1 * 140nullnullکمربندnullnullnull 1 * 140nullnullnull
446439249361431236784441236784کمربند پلی اتیلن 1/4 1 * 140nullnullکمربندnullnullnull 1/4 1 * 140nullnullnull
456439289361431236784451236784کمربند پلی اتیلن 1/2 1 * 140nullnullکمربندnullnull 1/2 1 * 140nullnullnullnull
466439299361431236784461236784کمربند پلی اتیلن 2 * 140nullnullکمربندnullnullnull 2 * 140nullnullnull
476439309361431236784471236784کمربند پلی اتیلن 1/2 * 160nullnullکمربندnullnullnull 1/2 * 160nullnullnull
486439319361431236784481236784کمربند پلی اتیلن 3/4 * 160nullnullکمربندnullnullnull 3/4 * 160nullnullnull
496439329361431236784491236784کمربند پلی اتیلن 1 * 160nullnullکمربندnullnullnullکمربند پلی اتیلن 1 * 160nullnullnull
506439339361431236784501236784کمربند پلی اتیلن 1/4 1 * 160nullnullکمربندnullnullnull 1/4 1 * 160nullnullnull