لوگوی تاسیسات نفت و گاز

اتصال فلنجدار پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-

نحوه اتصال

فلنج-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز "2 * 63 @prp_14776
اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز "1/2 2 * 75 @prp_14776
اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز "3 * 90 @prp_14776
اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز " 4 * 90 @prp_14776
اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز " 4 * 110 @prp_14776
اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز " 5 * 125 @prp_14776

برند

پلی رود اتصال-

نحوه اتصال

فلنج-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

پلی رود اتصال-

فلنج-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1644487936143123678111236781اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز "2 * 63nullnullnullnullرزوه ایnull "2 * 63nullnullnull
2644488936143123678121236781اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز "1/2 2 * 75nullnullnullnullرزوه ایnull "1/2 2 * 75nullnullnull
3644493936143123678131236781اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز "3 * 90nullnullnullnullرزوه ایnull "3 * 90nullnullnull
4644494936143123678141236781اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز " 4 * 90nullnullnullnullرزوه ایnull" 4 * 90nullnullnull
5644502936143123678151236781اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز " 4 * 110nullnullnullnullرزوه ایnull" 4 * 110nullnullnull
6644501936143123678161236781اتصال فلنجدار پلی اتیلن سایز " 5 * 125nullnullnullnullرزوه ایnull " 5 * 125nullnullnull