لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه جوشی 45 پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

سه راه-

زاویه

45-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 50 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 50*63 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 63 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 63*75 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 75 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 63*90 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 90 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 63*110 سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 75*110 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 90*110 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز110 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 110*125 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 125 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 110*160 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 160 جوشی سه راه @prp_14776

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

سه راه-

زاویه

45-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

پلی رود اتصال-

جوشی-

سه راه-

45-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1643342936143123678711236787سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 50nullجوشیسه راهnullجوشیnull50nullnullnull
2643344936143123678721236787سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 50*63nullجوشیسه راهnullجوشیnull50*63nullnullnull
3643345936143123678731236787سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 63nullجوشیسه راهnullجوشیnull63nullnullnull
4643347936143123678741236787سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 63*75nullجوشیسه راهnullجوشیnull63*75nullnullnull
5643348936143123678751236787سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 75nullجوشیسه راهnullجوشیnull75nullnullnull
6643349936143123678761236787سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 63*90nullجوشیسه راهnullجوشیnull63*90nullnullnull
7643350936143123678771236787سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 90nullجوشیسه راهnullجوشیnull90nullnullnull
8643352936143123678781236787سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 63*110nullnullسه راهnullجوشیnull63*110nullnullnull
9643353936143123678791236787سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 75*110nullجوشیسه راهnullجوشیnullnullnullnullnull
106433559361431236787101236787سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 90*110nullجوشیسه راهnullجوشیnull90*110nullnullnull
116433589361431236787111236787سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز110nullجوشیسه راهnullجوشیnull110nullnullnull
126433599361431236787121236787سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 110*125nullجوشیسه راهnullجوشیnull110*125nullnullnull
136433659361431236787131236787سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 125nullجوشیسه راهnullجوشیnull125nullnullnull
146433689361431236787141236787سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 110*160nullجوشیسه راهnullجوشیnull110*160nullnullnull
156433579361431236787151236787سه راه جوشی 45 پلی اتیلن سایز 160nullجوشیسه راهnullجوشیnull160nullnullnull