لوگوی تاسیسات نفت و گاز

موفه بلند پلی اتیلن

مدل

بلند-

برند

پلی رود اتصال-

شکل

موفه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
موفه بلند پلی اتیلن سایز 50 موفه @prp_14776
موفه بلند پلی اتیلن سایز 63 موفه @prp_14776
موفه بلند پلی اتیلن سایز 75 موفه @prp_14776
موفه بلند پلی اتیلن سایز 90 موفه @prp_14776
موفه بلند پلی اتیلن سایز 110 موفه @prp_14776
موفه بلند پلی اتیلن سایز 125 موفه @prp_14776
موفه بلند پلی اتیلن سایز 160 موفه @prp_14776

مدل

بلند-

برند

پلی رود اتصال-

شکل

موفه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

بلند-

پلی رود اتصال-

موفه-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1643559936143123678610001236786موفه بلند پلی اتیلن سایز 50nullnullموفهnullnullnull50nullnullnull
2643560936143123678610001236786موفه بلند پلی اتیلن سایز 63nullnullموفهnullnullnull63nullnullnull
3643562936143123678610001236786موفه بلند پلی اتیلن سایز 75nullnullموفهnullnullnullnullبلندnullnull
4643563936143123678610001236786موفه بلند پلی اتیلن سایز 90nullnullموفهnullnullnull90بلندnullnull
5643565936143123678610001236786موفه بلند پلی اتیلن سایز 110nullnullموفهnullnullnullnullبلندnullnull
6643567936143123678610001236786موفه بلند پلی اتیلن سایز 125nullnullموفهnullnullnull125بلندnullnull
7643569936143123678610001236786موفه بلند پلی اتیلن سایز 160nullnullموفهnullnullnull160nullnullnull