لوگوی تاسیسات نفت و گاز

تبدیل جوشی پلی اتیلن

مدل

جوشی PE-

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

تبدیل-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 50*63 جوشی تبدیل @prp_14776
تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 50*75 جوشی تبدیل @prp_14776
تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 63*75 جوشی تبدیل @prp_14776
تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 63*90 جوشی تبدیل @prp_14776
تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 75*90 جوشی تبدیل @prp_14776
تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 63*110 جوشی تبدیل @prp_14776
تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 75*110 جوشی تبدیل @prp_14776
تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 90*110 جوشی تبدیل @prp_14776
تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 110*125 جوشی تبدیل @prp_14776
تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 110*160 جوشی تبدیل @prp_14776
تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 125*160 @prp_14776

مدل

جوشی PE-

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

تبدیل-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

جوشی PE-

پلی رود اتصال-

جوشی-

تبدیل-

جوشی-

جوشی-

مساوی-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

روز-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1643243936143123679210001236792تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 50*63nullجوشیتبدیلnullجوشیnull50*63nullnullnull
2643244936143123679210001236792تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 50*75nullجوشیتبدیلnullرزوه ایnull50*75nullnullnull
3643245936143123679210001236792تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 63*75nullجوشیتبدیلnullرزوه ایnull63*75nullnullnull
4643248936143123679210001236792تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 63*90nullجوشیتبدیلnullرزوه ایnull63*90nullnullnull
5643250936143123679210001236792تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 75*90nullجوشیتبدیلnullرزوه ایnull75*90nullnullnull
6643251936143123679210001236792تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 63*110nullجوشیتبدیلnullجوشیnull63*110nullnullnull
7643253936143123679210001236792تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 75*110nullجوشیتبدیلnullجوشیnull75*110nullnullnull
8643254936143123679210001236792تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 90*110nullجوشیتبدیلnullجوشیnull90*110nullnullnull
9643255936143123679210001236792تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 110*125nullجوشیتبدیلnullجوشیnull110*125nullnullnull
10643256936143123679210001236792تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 110*160nullجوشیتبدیلnullجوشیnull110*160nullnullnull
11643257936143123679210001236792تبدیل جوشی پلی اتیلن سایز 125*160nullnullnullnullnullnull125*160nullnullnull