لوگوی تاسیسات نفت و گاز

درپوش موقت پلی اتیلن دنده

مدل

دنده PE-

برند

پلی رود اتصال-

شکل

درپوش-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تعویض و تعمیر محصول- حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
درپوش موقت پلی اتیلن دنده سایز 1/2 اینچ درپوش @prp_14776
درپوش موقت پلی اتیلن دنده سایز 3/4 اینچ درپوش @prp_14776
درپوش موقت پلی اتیلن دنده سایز 1 اینچ درپوش @prp_14776
درپوش موقت پلی اتیلن دنده سایز 1/4 1 اینچ درپوش @prp_14776
درپوش موقت پلی اتیلن دنده سایز 1/4 1 اینچ درپوش @prp_14776
درپوش موقت پلی اتیلن دنده سایز 2 اینچ درپوش @prp_14776

مدل

دنده PE-

برند

پلی رود اتصال-

شکل

درپوش-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تعویض و تعمیر محصول- حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

-

دنده PE-

پلی رود اتصال-

درپوش-

تعویض و تعمیر محصول- حمل- تامین و تعمیر قطعات-

روز-

هفته-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1643235936143123679310001236793درپوش موقت پلی اتیلن دنده سایز 1/2 اینچnullnullدرپوشnullرزوه ایnull1/2nullnullnull
2643236936143123679310001236793درپوش موقت پلی اتیلن دنده سایز 3/4 اینچnullnullدرپوشnullرزوه ایnull3/4nullnullnull
3643237936143123679310001236793درپوش موقت پلی اتیلن دنده سایز 1 اینچnullnullدرپوشnullرزوه ایnull1"nullnullnull
4643239936143123679310001236793درپوش موقت پلی اتیلن دنده سایز 1/4 1 اینچnullnullدرپوشnullرزوه ایnull1/4 1nullnullnull
5643240936143123679310001236793درپوش موقت پلی اتیلن دنده سایز 1/4 1 اینچnullnullدرپوشnullرزوه ایnull1/4 1nullnullnull
6643242936143123679310001236793درپوش موقت پلی اتیلن دنده سایز 2 اینچnullnullدرپوشnullرزوه ایnull2"nullnullnull