لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سیفون پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

سیفون-

نحوه اتصال

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
سیفون پلی اتیلن سایز 50 جوشی سیفون @prp_14776
سیفون پلی اتیلن سایز 63 جوشی سیفون @prp_14776
سیفون پلی اتیلن سایز 75 جوشی زانویی @prp_14776
سیفون پلی اتیلن سایز 90 جوشی سیفون @prp_14776
سیفون پلی اتیلن سایز 110 جوشی زانویی @prp_14776

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

سیفون-

نحوه اتصال

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

پلی رود اتصال-

جوشی-

سیفون-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1643300936143123678910001236789سیفون پلی اتیلن سایز 50nullجوشیسیفونnullجوشیnull50nullnullnull
2643304936143123678910001236789سیفون پلی اتیلن سایز 63nullجوشیسیفونnullجوشیnull63nullnullnull
3643306936143123678910001236789سیفون پلی اتیلن سایز 75nullجوشیزانوییnullجوشیnull75nullnullnull
4643308936143123678910001236789سیفون پلی اتیلن سایز 90nullجوشیسیفونnullجوشیnull90nullnullnull
5643315936143123678910001236789سیفون پلی اتیلن سایز 110nullجوشیزانوییnullجوشیnull110nullnullnull