لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو جوشی 90 پلی اتیلن

مدل

جوشی PE-

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

زانویی-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

90-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
زانو جوشی 90 پلی اتیلن سایز 50 جوشی زانویی @prp_14776
زانو جوشی 90 پلی اتیلن سایز 63 جوشی زانویی @prp_14776
زانو جوشی 90 پلی اتیلن سایز 75 جوشی زانویی @prp_14776
زانو جوشی 90 پلی اتیلن سایز 90 جوشی زانویی @prp_14776
زانو جوشی 90 پلی اتیلن سایز 110 جوشی زانویی @prp_14776
زانو جوشی 90 پلی اتیلن سایز 125 جوشی زانویی @prp_14776
زانو جوشی 90 پلی اتیلن سایز 160 جوشی زانویی @prp_14776

مدل

جوشی PE-

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

زانویی-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

90-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

جوشی PE-

پلی رود اتصال-

جوشی-

زانویی-

جوشی-

جوشی-

90-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1643258936143123679110001236791زانو جوشی 90 پلی اتیلن سایز 50nullجوشیزانوییnullجوشیnull50nullnullnull
2643263936143123679110001236791زانو جوشی 90 پلی اتیلن سایز 63nullجوشیزانوییnullجوشیnull63nullnullnull
3643265936143123679110001236791زانو جوشی 90 پلی اتیلن سایز 75nullجوشیزانوییnullجوشیnull75nullnullnull
4643267936143123679110001236791زانو جوشی 90 پلی اتیلن سایز 90nullجوشیزانوییnullجوشیnull90nullnullnull
5643269936143123679110001236791زانو جوشی 90 پلی اتیلن سایز 110nullجوشیزانوییnullجوشیnull110nullnullnull
6643271936143123679110001236791زانو جوشی 90 پلی اتیلن سایز 125nullجوشیزانوییnullجوشیnull125nullnullnull
7643273936143123679110001236791زانو جوشی 90 پلی اتیلن سایز 160nullجوشیزانوییnullجوشیnull160nullnullnull