لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه پلی اتیلن

برند

پلي رود اتصال-

شکل

سه راه-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

90-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 32 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 40 پلی رود اتصال جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 50 فشار قوی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 63 فشار قوی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 63 pn10 فشار قوی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 75 pn6 فشار قوی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 75 pn10 فشار قوی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز90 pn6 فشار قوی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 90 pn10 فشار قوی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 110 pn6 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 110 pn10 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 125 pn6 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 125 pn10 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 140 pn6 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 140 pn10 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 160 pn6 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 160 pn10 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 180 pn6 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 180 pn10 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 200 pn6 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 200 pn10 @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 250 pn6 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 250 pn10 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 315 pn6 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 315 pn10 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 355 pn6 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 355 pn10 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز400 pn10 جوشی سه راه @prp_14776
سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز400 pn10 جوشی سه راه @prp_14776

برند

پلي رود اتصال-

شکل

سه راه-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

90-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

پلي رود اتصال-

سه راه-

جوشی-

جوشی-

90-

مساوی-

سیاه-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1640870936143123680311236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 32nullجوشیسه راهnullجوشیpn1032nullnullnull
2642599936143123680321236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 40پلی رود اتصالجوشیسه راهnullجوشیpn1040nullnullnull
3642606936143123680331236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 50 nullفشار قویسه راهnullجوشی1050nullnullnull
4642607936143123680341236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 63nullفشار قویسه راهnullجوشیpn641800nullnullnull
5642608936143123680351236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 63pn10فشار قویسه راهnullجوشی1063nullnullnull
6642621936143123680361236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 75pn6فشار قویسه راهnullجوشیpn675nullnullnull
7642622936143123680371236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 75pn10فشار قویسه راهnullجوشیpn1075nullnullnull
8642624936143123680381236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز90pn6فشار قویسه راهnullجوشیpn690nullnullnull
9642626936143123680391236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 90pn10فشار قویسه راهnullجوشیpn1090nullnullnull
106426289361431236803101236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 110pn6جوشیسه راهnullجوشیpn6110nullnullnull
116426309361431236803111236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 110pn10جوشیسه راهnullجوشیpn10110nullnullnull
126426509361431236803121236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 125pn6جوشیسه راهnullرزوه ایpn6125nullnullnull
136426539361431236803131236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 125pn10جوشیسه راهnullجوشیpn10125nullnullnull
146426549361431236803141236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 140pn6جوشیسه راهnullجوشیpn6140nullnullnull
156426559361431236803151236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 140pn10جوشیسه راهnullجوشیpn10140nullnullnull
166426569361431236803161236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 160pn6جوشیسه راهnullجوشیpn6160nullnullnull
176426579361431236803171236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 160pn10جوشیسه راهnullجوشیpn10160nullnullnull
186426589361431236803181236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 180pn6جوشیسه راهnullجوشیpn6nullnullnullnull
196426599361431236803191236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 180pn10جوشیسه راهnullجوشیpn10180nullnullnull
206426609361431236803201236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 200pn6جوشیسه راهnullجوشیpn6200nullnullnull
216426619361431236803211236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 200pn10nullnullnullnullpn10200nullnullnull
226426629361431236803221236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 250pn6جوشیسه راهnullجوشیpn6250nullnullnull
236426639361431236803231236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 250pn10جوشیسه راهnullجوشیpn10250nullnullnull
246426649361431236803241236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 315pn6جوشیسه راهnullجوشیpn6315nullnullnull
256426659361431236803251236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 315pn10جوشیسه راهnullجوشیpn10315nullnullnull
266426689361431236803261236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 355pn6جوشیسه راهnullجوشیpn6355nullnullnull
276426749361431236803271236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز 355pn10جوشیسه راهnullجوشیpn10355nullnullnull
286426699361431236803281236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز400pn10جوشیسه راهnullجوشیpn10355nullnullnull
296426709361431236803291236803سه راه جوشی فشار قوی پلی اتیلن 90 درجه سایز400pn10جوشیسه راهnullجوشیpn10400nullnullnull