لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه جوشی كربن استیل تبدیلی 40 TEE RED SCH 40 BW SMLS

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40-

عکس اورجینال

-

نام سه راه نوع سه راه جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) واحد اندازه گیری قیمت
سه راه جوشی 3/4*1/2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 33000
سه راه جوشی 1*1/2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 44000
سه راه جوشی 1*3/4 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 44000
سه راه جوشی 11/4*1/2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 60500
سه راه جوشی 11/4*3/4 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 60500
سه راه جوشی 11/4*1 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 60500
سه راه جوشی 11/2*1/2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 71500
سه راه جوشی 11/2*3/4 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 71500
سه راه جوشی 11/2*1 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 71500
سه راه جوشی 11/2*11/4 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی 40 ریال 71500
سه راه جوشی 2*1/2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 93500
سه راه جوشی 2*3/4 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 93500
سه راه جوشی 2*1 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 93500
سه راه جوشی 2*11/4 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 93500
سه راه جوشی 2*11/2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 93500
سه راه جوشی 6*11/4 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 935000
سه راه جوشی 6*11/2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 935000
سه راه جوشی 21/2*1/2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 159500
سه راه جوشی 6*2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 825000
سه راه جوشی 6*21/2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 825000
سه راه جوشی 21/2*3/4 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 159500
سه راه جوشی 6*3 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 825000
سه راه جوشی 21/2*1 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 159500
سه راه جوشی 21/2*11/4 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 159500
سه راه جوشی 6*4 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 825000
سه راه جوشی 6*5 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 825000
سه راه جوشی 21/2*11/2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 159500
سه راه جوشی 21/2*2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 159500
سه راه جوشی 8*2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 1980000
سه راه جوشی 3*1/2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 203500
سه راه جوشی 8*21/2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 1870000
سه راه جوشی 8*3 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 1760000
سه راه جوشی 3*3/4 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 203500
سه راه جوشی 3*1 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 203500
سه راه جوشی 8*4 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 1650000
سه راه جوشی 3*11/4 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 203500
سه راه جوشی 8*5 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 1650000
سه راه جوشی 3*11/2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 203500
سه راه جوشی 8*6 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 1650000
سه راه جوشی 10*2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 2640000
سه راه جوشی 3*2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 203500
سه راه جوشی 10*21/2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 2640000
سه راه جوشی 10*3 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 2530000
سه راه جوشی 3*21/2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 203500
سه راه جوشی 10*4 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 2420000
سه راه جوشی 4*1/2 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 352000
سه راه جوشی 10*5 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 2420000
سه راه جوشی 4*3/4 اینچ کربن استیل تبدیلی رده 40 جوشی کربن استیل A234 جوشی بدون درز 40 ریال 352000

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40-

عکس اورجینال

-

A234-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

40-

-