لوگوی تاسیسات نفت و گاز

ميلگرد فولادي فورج C21 A105

مدل پروفیل فلزی

ميلگرد ساده راد A105-

نوع پروفیل فلزی

میلگرد-

جنس

آهن-

آلیاژ

A105،C21-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

استاندارد

ASTM-

شکل مقطع

دایره-

نوع مقطع

بسته-

نوع نورد

نورد گرم-

ضخامت (میلیمتر)

20-750mm-

گروه رنگی

خاکستری-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام پروفیل فلزی مدل پروفیل فلزی نوع پروفیل فلزی جنس نوع داخل پروفیل نوع درز شکل مقطع نوع مقطع نوع نورد طول شاخه (متر) وزن شاخه ( کیلوگرم ) توضیحات واحد اندازه گیری قیمت
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 20 میلیمتر میلگرد ساده فولا د A105 میلگرد آهن دایره نورد گرم 6m 1396/07/25 ریال 63000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 25 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره بسته نورد گرم 6m قیمت به کیلو گرم ریال 63000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 30 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره بسته نورد گرم 6m قیمت به کیلو گرم ریال 63000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 35 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره نورد گرم 6m قیمت به کیلو گرم ریال 63000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 40 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 63000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 50 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 63000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 60 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 64000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 70 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 64000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 80میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره بسته نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 64000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 90 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره بسته نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 64000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 100 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره بسته نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 65000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 120 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 65000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 130 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 65000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 140 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره بسته نورد گرم ریال 140
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 150 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 65000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 160 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره بسته نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 65000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 170 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره بسته نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 66000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 180 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره بسته نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 66000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 190 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره بسته نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 66000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 200 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره بسته نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 67000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 250 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر مربع بسته نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 67000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 300 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره بسته نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 68000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 350 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر مربع نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 68000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 400 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 68000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 450 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 68000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 500 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره بسته نورد گرم ریال 70000
میلگرد فورج فولاد A105 قطر 530 میلیمتر میلگرد فولادی فورج A105 میلگرد آهن تو پر دایره نورد گرم قیمت به کیلو گرم ریال 70000

مدل پروفیل فلزی

ميلگرد ساده راد A105-

نوع پروفیل فلزی

میلگرد-

جنس

آهن-

آلیاژ

A105،C21-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

استاندارد

ASTM-

شکل مقطع

دایره-

نوع مقطع

بسته-

نوع نورد

نورد گرم-

ضخامت (میلیمتر)

20-750mm-

گروه رنگی

خاکستری-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

ميلگرد ساده راد A105-

میلگرد-

آهن-

A105،C21-

تو پر-

ASTM-

دایره-

بسته-

نورد گرم-

20-750mm-

خاکستری-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

-