لوگوی تاسیسات نفت و گاز

گسکت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300 GASKET SPIRALWOND 300#

مدل گسکت

گسکیت-

نوع گسکت

اسپیرال وند-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام گسکت مدل گسکت نوع گسکت قطر داخلی (mm) ضخامت (mm) قیمت
گسکیت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300# سایز 1/2 اینچ| GASKET SPIRALWOND اسپیرال وند ریال 27000
گسکیت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300# سایز 3/4 اینچ GASKET SPIRALWOND اسپیرال وند ریال 30500
گسکیت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300# سایز 1 اینچ GASKET SPIRALWOND اسپیرال وند ریال 33000
گسکیت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300# سایز "1/4 1 اینچ GASKET SPIRALWOND اسپیرال وند ریال 35000
گسکیت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300# سایز 1/2 1 اینچ GASKET SPIRALWOND اسپیرال وند ریال 44000
گسکیت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300# سایز 2 اینچ GASKET SPIRALWOUND اسپیرال وند ریال 49000
گسکیت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300# سایز "1/2 2 اینچ GASKET SPIRALWOUND اسپیرال وند ریال 55000
گسکیت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300 # سایز " 3 اینج GASKET SPIRALWOUND اسپیرال وند ریال 78000
گسکیت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300 # سایز " 4 اینج GASKET SPIRALWOUND اسپیرال وند ریال 120000
گسکیت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300# سایز "5 اینچ GASKET SPIRALWOUND اسپیرال وند ریال 140000
گسکیت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300# سایز "6 اینچ GASKET SPIRALWOUND اسپیرال وند ریال 160000
گسکیت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300 # سایز " 8 اینج spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 200000
گسکیت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300 # سایز " 10 اینج spiral wound gasket ریال 280000
گسکیت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300 # سایز " 12 اینج spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 440000
گسکیت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300 # سایز " 14 اینج spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 560000
گسکیت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300 # سایز " 16 اینج spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 670000
گسکیت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300 # سایز " 18 اینج spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 800000
گسکیت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300 # سایز " 20 اینج spiral wound gasket اسپیرال وند ریال 890000

مدل گسکت

گسکیت-

نوع گسکت

اسپیرال وند-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

گسکیت-

اسپیرال وند-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-