لوگوی تاسیسات نفت و گاز

کپ درپوش استنلس استیل رده 10 جوشی CAP STAINLESS STEEL SCH 10S BW A403 WP 316

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام کپ نوع کپ جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) قیمت تاریخ به روزرسانی
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 1/2 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 100000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 3/4 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 130000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 1 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 150000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 1/4 1 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 200000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 1/2 1 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 250000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 2 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 1/2 2 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 3 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 4 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 650000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 5 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 1350000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 6 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 1800000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 8 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی 10s ریال 3000000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 10اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 4500000 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 12 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 14 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 16 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 18 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 20 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 22 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 24 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 26 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 28 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0 @Updatedate
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 30 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0 @Updatedate

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-