لوگوی تاسیسات نفت و گاز

کپ درپوش استنلس استیل رده 10 جوشی CAP STAINLESS STEEL SCH 10S BW A403 WP 316

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نام کپ نوع کپ جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت بدنه (sch) قیمت
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 1/2 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 100000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 3/4 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 130000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 1 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 150000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 1/4 1 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 200000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 1/2 1 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 250000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 2 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 1/2 2 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 3 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 4 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 650000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 5 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 1350000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 6 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 1800000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 8 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی 10s ریال 3000000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 10اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 4500000
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 12 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 14 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 16 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 18 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 20 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 22 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 24 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 26 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 28 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0
کپ درپوش استنلس استیل316 رده 10 جوشی 30 اینچ جوشی استنلس استیل A182 جوشی بدون درز 10s ریال 0

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-