لوگوی تاسیسات نفت و گاز

زانو جوشی 90 درجه رده STD ELBOW 90 BW A234 WPB SCH STD SMLS

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

STD-

عکس اورجینال

-

نام زانویی 90 درجه جنس زانویی 90 درجه نوع اتصال استاندارد پوشش نهایی قیمت
زانو جوشی فولادی 90درجه 1/2 اینچ رده40 A234 کربن استیل جوشی ASME ریال 18000
زانو جوشی فولادی 90درجه 3/4 اینچ رده40 A234 کربن استیل جوشی ASME ریال 25000
زانو جوشی فولادی 90درجه 1 اینچ رده40 A234 کربن استیل جوشی ASME رنگ تیره ریال 30000
زانو جوشی فولادی 90درجه 1/4 1 اینچ رده40 A234 کربن استیل جوشی ASME ریال 35000
زانو جوشی فولادی 90درجه 1/2 1 اینچ رده40 A234 کربن استیل جوشی ASME رنگ تیره ریال 125000
زانو جوشی فولادی 90درجه 2 اینچ رده40 A234 کربن استیل جوشی رنگ تیره ریال 70000
زانو جوشی فولادی 90درجه 1/2 2 اینچ رده40 A234 کربن استیل جوشی
زانو جوشی فولادی 90درجه 3 اینچ رده40 A234 کربن استیل جوشی ASME رنگ تیره ریال 145000
زانو جوشی فولادی 90درجه 4 اینچ رده40 A234 کربن استیل جوشی ASME رنگ تیره ریال 255000
زانو جوشی فولادی 90درجه 5 اینچ رده40 A234 کربن استیل جوشی ASME رنگ تیره ریال 470000
زانو جوشی فولادی 90درجه 6 اینچ رده40 A234 کربن استیل جوشی ASME رنگ تیره ریال 750000
زانو جوشی فولادی 90درجه 8 اینچ رده40 A234 کربن استیل جوشی ASME رنگ تیره ریال 1850000
زانو جوشی فولادی 90درجه 10 اینچ رده40 A234 کربن استیل جوشی ASME رنگ تیره ریال 3300000
زانو جوشی فولادی 90درجه 12 اینچ رده40 A234 کربن استیل جوشی ASME رنگ تیره ریال 3800000
زانو جوشی 90درجه 14 رده 40 کربن استیل جوشی ریال 4620000
زانو جوشی 90درجه 16 رده 40 کربن استیل جوشی ریال 6600000
زانو جوشی 90درجه 18 رده 40 کربن استیل جوشی ریال 8250000
زانو جوشی 90درجه 20 رده 40 کربن استیل جوشی ریال 14300000
زانو جوشی 90درجه 24 رده 40 کربن استیل جوشی ریال 20900000

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

STD-

عکس اورجینال

-

A234-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

STD-

-