نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال سایز قیمت
اتصال ماده پلی اتیلن 1/2*20 1/2*20 6600
اتصال ماده پلی اتیلن 1/2*25 1/2*25 7800
اتصال ماده پلی اتیلن 3/4*25 3/4*25 7800
اتصال ماده پلی اتیلن 1*25 1*25 7800
اتصال ماده پلی اتیلن 1/2*32 1/2*32 12400
اتصال ماده پلی اتیلن 3/4*32 3/4*32 12400
اتصال ماده پلی اتیلن 1*32 1*32 12400
اتصال ماده پلی اتیلن 1/4 1 *40 1/4 / * 40 27100
اتصال ماده پلی اتیلن 1/2 1 *50 1/2 1 *50 34300
اتصال ماده پلی اتیلن 2 *50 2*50 34300
اتصال ماده پلی اتیلن 1/4 1 *63 1/4 1 * 63 59100
اتصال ماده پلی اتیلن 1/2 1 * 63 1/2 1 * 63 59100
اتصال ماده پلی اتیلن 2 * 63 2*63 59100
اتصال ماده پلی اتیلن 2 * 75 2*75 127800
اتصال ماده پلی اتیلن 1/2 2 * 75 1/2 2 * 75 127800
اتصال ماده پلی اتیلن 2 * 90 2*90 241500
اتصال ماده پلی اتیلن 1/2 2 * 90 1/2 2 * 90 241500
اتصال ماده پلی اتیلن 3 * 90 3 * 90 241500
اتصال ماده پلی اتیلن 3 * 110 3 * 110 373200
اتصال ماده پلی اتیلن 4 * 110 4 * 110 373200
اتصال ماده پلی اتیلن 4 * 125 4 * 125 541500
اتصال ماده پلی اتیلن 5 * 125 5 * 125 541500