نام فلنج گلودار کلاس فلنج رنج جدول جنس فلنج قیمت
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 1/2 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 340000
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 3/4 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 510000
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 1 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 680000
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 1/4 1 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 782000
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 1/2 1 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 1105000
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 2 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 1950000
فلنج گلودار فولادی کلاس 900 A105 سایز 1/2 2 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 2690000
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 3 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 3740000
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 4 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 5100000
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 5 اینچ 1500 فولادی,کربن استیل 9860000
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 6 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 11900000
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 8 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 20300000
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 10 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 38700000
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 12 اینچ 1500 1/2 - 24 فولادی,کربن استیل 57600000
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 14 اینچ 1500 1/2 - 24 فولادی,کربن استیل 81000000
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 16 اینچ 1500 1/2 - 24 فولادی,کربن استیل 114000000
آخرین به روز رسانی لیست قیمت 1396/11/25 @val2
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 18 اینچ 1500 147000000
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 20 اینچ 1500 1/2 - 24 فولادی,کربن استیل 205000000
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 24 اینچ 1500 1/2 - 24 فولادی,کربن استیل 332000000