نام فلنج گلودار کلاس فلنج رنج جدول جنس فلنج قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 1/2 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 600000 1397/9/18
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 3/4 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 900000 1397/9/18
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 1 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 1200000 1397/9/18
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 1/4 1 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 1380000 1397/9/18
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 1/2 1 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 1950000 1397/9/18
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 2 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 3450000 1397/9/18
فلنج گلودار فولادی کلاس 900 A105 سایز 1/2 2 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 4750000 1397/9/18
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 3 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 6600000 1397/9/18
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 4 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 9000000 1397/9/18
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 5 اینچ 1500 فولادی,کربن استیل 17400000 1397/9/18
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 6 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 21000000 1397/9/18
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 8 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 35700000 1397/9/18
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 10 اینچ 1500,5000 فولادی,کربن استیل 61200000 1397/9/18
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 12 اینچ 1500 1/2 - 24 فولادی,کربن استیل 90000000 1397/9/18
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 14 اینچ 1500 1/2 - 24 فولادی,کربن استیل 136000000 1397/9/18
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 16 اینچ 1500 1/2 - 24 فولادی,کربن استیل 226800000 1397/9/18
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 18 اینچ 1500 295000000 1397/9/18
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 20 اینچ 1500 1/2 - 24 فولادی,کربن استیل 418000000 1397/9/18
فلنج گلودار فولادی کلاس 1500 A105 سایز 24 اینچ 1500 1/2 - 24 فولادی,کربن استیل 680000000 1397/9/18