نام شیر کشویی مدل شیر کشویی نوع اتصال نوع فشار جنس بدنه قیمت
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 1/2 1اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار قوی,فشار متوسط چدن 2600000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 2اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 2900000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 21/2اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 3300000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 3اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 3950000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 4اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 4500000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 5 اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 5750000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 6 اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 7200000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 8 اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 11000000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار10اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 17000000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 12 اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج چدن 23500000
شیر فلکه کشویی چدنی فلجدار 14 اینچ،PN16 گیت ولو فلنج فشار قوی,فشار متوسط چدن 42500000
شیر فلکه کشویی چدنی فلجدار 16 اینچ،PN16 گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 45000000
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 18 اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 68000000
شیر فلکه کشویی چدنی فلجدار 20 اینچ،PN16 گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 80000000