نام شیر کشویی مدل شیر کشویی نوع اتصال نوع فشار جنس بدنه قیمت تاریخ به روزرسانی
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 18 اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 132600000 1397/12/24
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 1/2 1اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار قوی,فشار متوسط چدن 5070000 1397/12/24
شیر فلکه کشویی چدنی فلجدار 14 اینچ،PN16 گیت ولو فلنج فشار قوی,فشار متوسط چدن 82875000 1397/12/24
شیر فلکه کشویی چدنی فلجدار 16 اینچ،PN16 گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 87750000 1397/12/24
شیر فلکه کشویی چدنی فلجدار 20 اینچ،PN16 گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 156000000 1397/12/24
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 2اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 5655000 1397/12/24
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 21/2اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 6435000 1397/12/24
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 3اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 7702500 1397/12/24
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 4اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 8775000 1397/12/24
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 5 اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 11212500 1397/12/24
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 6 اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 14040000 1397/12/24
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 8 اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 21450000 1397/12/24
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار10اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج فشار متوسط چدن 33150000 1397/12/24
شیر فلکه کشویی چدنی فلنجدار 12 اینچ،PN16 وگ ایران گیت ولو فلنج چدن 45825000 1397/12/24