نام فلنج کور کلاس فلنج رنج جدول جنس فلنج قیمت
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز ١/٢ اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 810000
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز ٣/٤ اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 1220000
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز ١ اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 1800000
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز ١/٤ ١ اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 2610000
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 1/2 1 اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 2920000
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 2 اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 5200000
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 1/2 2 اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 7000000
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 3 اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 9900000
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 4 اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 14850000
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 5 اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 27000000
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 6 اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 32400000
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 8 اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 55000000
آخرین به روز رسانی لیست قیمت 1396/11/25 @val2