نام فلنج کور کلاس فلنج رنج جدول جنس فلنج قیمت تاریخ به روزرسانی
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز ١/٢ اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 29700000 1397/12/15
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز ٣/٤ اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 44550000 1397/12/15
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز ١ اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 66000000 1397/12/15
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز ١/٤ ١ اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 95700000 1397/12/15
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 1/2 1 اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 107250000 1397/12/15
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 2 اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 177100000 1397/12/15
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 1/2 2 اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 238700000 1397/12/15
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 3 اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 338800000 1397/12/15
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 4 اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 508200000 1397/12/15
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 5 اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 924000000 1397/12/15
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 6 اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 1100000000 1397/12/15
فلنج كور کلاس 1500 استنلس استیل 316 سايز 8 اينچ 1500 1/2 - 24 استنلس استیل 1878800000 1397/12/15