نام زانویی 45 درجه نوع زانویی 45 درجه میزان شعاع جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت پوشش نهایی قیمت
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 1/2 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای گالوانیزه داغ 20000
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 3/4 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای گالوانیزه داغ 30000
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 1 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای گالوانیزه داغ 40000
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 11/4 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای گالوانیزه داغ 60000
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 1/2 1اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای گالوانیزه داغ 80000
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 2 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای گالوانیزه داغ 190000
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 21/2 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای گالوانیزه داغ 300000
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 3 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای گالوانیزه داغ 320000
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 4 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای گالوانیزه داغ 0
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 3/4 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز گالوانیزه داغ 20500
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 1 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز گالوانیزه داغ 28000
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 11/4 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز گالوانیزه داغ 42000
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 11/2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز گالوانیزه داغ 57500
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز گالوانیزه داغ 95500
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 3 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز گالوانیزه داغ 205000
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 4 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز گالوانیزه داغ 415000
این لیست قیمت در تاریخ 1396/11/25 به روز رسانی گردید @val2