نام زانویی 45 درجه نوع زانویی 45 درجه میزان شعاع جنس آلیاژ نوع اتصال نوع درز ضخامت پوشش نهایی قیمت تاریخ به روزرسانی
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 1/2 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای گالوانیزه داغ 20000 1397/9/18
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 3/4 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای گالوانیزه داغ 30000 1397/9/18
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 1 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای گالوانیزه داغ 40000 1397/9/18
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 4 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای گالوانیزه داغ 0 1397/9/18
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 11/4 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای گالوانیزه داغ 60000 1397/9/18
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 1/2 1اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای گالوانیزه داغ 80000 1397/9/18
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 2 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای گالوانیزه داغ 190000 1397/9/18
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 21/2 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای گالوانیزه داغ 300000 1397/9/18
زانو 45درجه دنده گالوانیزه 3 اینچ مارک توپی برزیل چدن رزوه ای گالوانیزه داغ 320000 1397/9/18
1397/9/18
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 3/4 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز گالوانیزه داغ 20500 1397/9/18
1397/9/18
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 1 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز گالوانیزه داغ 28000 1397/9/18
1397/9/18
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 11/4 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز گالوانیزه داغ 42000 1397/9/18
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 11/2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز گالوانیزه داغ 57500 1397/9/18
1397/9/18
1397/9/18
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 2 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز گالوانیزه داغ 95500 1397/9/18
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 3 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز گالوانیزه داغ 205000 1397/9/18
1397/9/18
1397/9/18
زانو 45 درجه دنده گالوانیزه 4 اینچ مارک مک چین گالوانیزه رزوه ای بدون درز گالوانیزه داغ 415000 1397/9/18
این لیست قیمت در تاریخ 1396/11/25 به روز رسانی گردید @val2 1397/9/18