نام شیر یکطرفه قطر سایز محرک نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه قیمت
شیر خودکار یکطرفه چدنی2 اینچ،PN16 وگ ایران 50 2 فلکه دستی فشار متوسط فلنج آب,روغن,مواد نفتی چدن 1900000
شیر خودکار یکطرفه چدنی 21/2 اینچ،PN16 وگ ایران 65 1/2 2 فلکه دستی فشار متوسط فلنج آب,روغن,مواد نفتی چدن 2700000
شیر خودکار یکطرفه چدنی 3 اینچ،PN16 وگ ایران 80 3 فلکه دستی فشار متوسط فلنج آب,روغن,مواد نفتی چدن 3300000
شیر خودکار یکطرفه چدنی 4 اینچ،PN16 وگ ایران 100 4 پنوماتیک فشار متوسط فلنج آب چدن 3800000
شیر خودکار یکطرفه چدنی 5 اینچ،PN16 وگ ایران 125 5 فشار متوسط فلنج آب چدن 5500000
شیر خودکار یکطرفه چدنی6 اینچ،PN16 وگ ایران 150 6 پنوماتیک فشار متوسط فلنج آب چدن 6700000
شیر خودکار یکطرفه چدنی 8 اینچ،PN16 وگ ایران 200 8 پنوماتیک فشار متوسط فلنج آب چدن 11000000
شیر خودکار یکطرفه چدنی 10 اینچ،PN16 وگ ایران 250 10 پنوماتیک فشار متوسط فلنج آب چدن 16500000
شیر خودکار یکطرفه چدنی 12 اینچ،PN16 وگ ایران 300 12 فشار متوسط فلنج آب چدن,چدن نشکن 21000000
شیر خودکار یکطرفه چدنی 14 اینچ،PN16 وگ ایران 350 14 فشار متوسط فلنج آب چدن 33000000
شیر خودکار یکطرفه چدنی 16 اینچ،PN16 وگ ایران 400 16 پنوماتیک فشار متوسط فلنج آب چدن 39500000