نام شیر یکطرفه قطر سایز محرک نوع فشار نوع اتصال کاربرد جنس بدنه قیمت تاریخ به روزرسانی
شیر خودکار یکطرفه چدنی 2 اینچ،PN16 وگ ایران 50 2 فشار متوسط فلنج چدن 4450000 1398/3/2
شیر خودکار یکطرفه چدنی 21/2 اینچ،PN16 وگ ایران 65 1/2 2 فشار متوسط فلنج چدن 5020000 1398/3/2
شیر خودکار یکطرفه چدنی 3 اینچ،PN16 وگ ایران 80 3 فشار متوسط فلنج چدن 5470000 1398/3/2
شیر خودکار یکطرفه چدنی 4 اینچ،PN16 وگ ایران 100 4 فشار متوسط فلنج آب چدن 6350000 1398/3/2
شیر خودکار یکطرفه چدنی 5 اینچ،PN16 وگ ایران 125 5 فشار متوسط فلنج آب چدن 8890000 1398/3/2
شیر خودکار یکطرفه چدنی6 اینچ،PN16 وگ ایران 150 6 فشار متوسط فلنج آب چدن 11820000 1398/3/2
شیر خودکار یکطرفه چدنی 8 اینچ،PN16 وگ ایران 200 8 فشار متوسط فلنج آب چدن 19320000 1398/3/2
شیر خودکار یکطرفه چدنی 10 اینچ،PN16 وگ ایران 250 10 فشار متوسط فلنج آب چدن 34300000 1398/3/2
شیر خودکار یکطرفه چدنی 12 اینچ،PN16 وگ ایران 300 12 فشار متوسط فلنج آب چدن 40650000 1398/3/2
شیر خودکار یکطرفه چدنی 14 اینچ،PN16 وگ ایران 350 14 فشار متوسط فلنج آب چدن 63520000 1398/3/2
شیر خودکار یکطرفه چدنی 16 اینچ،PN16 وگ ایران 400 16 فشار متوسط فلنج آب چدن 76230000 1398/3/2