لوگوی تاسیسات نفت و گاز

لرزه گیر لاستیکی مهاردار کلاس 150 مارک قرمز جهت آبگرم 10 بار 90دجه ارتعاشات صنعتی ایران

مدل لرزه گیر

BL72 - ASA - EPDM - CL150-flanged rubber expansion joint-

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران -

جنس لاستیک

EPDM-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان-

روش اتصال

فلنج دار-

کاربرد

مایع-

حالت خروجی

مساوی-

ویژگی

مقاوم آب شیرین-

گروه رنگ

قرمز-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آصا-

نوع آب

آب گرم-

نام مدل شکل نوع جداره نحوه اتصال قیمت
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776
@prp_14776

مدل لرزه گیر

BL72 - ASA - EPDM - CL150-flanged rubber expansion joint-

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران -

جنس لاستیک

EPDM-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان-

روش اتصال

فلنج دار-

کاربرد

مایع-

حالت خروجی

مساوی-

ویژگی

مقاوم آب شیرین-

گروه رنگ

قرمز-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آصا-

نوع آب

آب گرم-

BL72 - ASA - EPDM - CL150-flanged rubber expansion joint-

ارتعاشات صنعتی ایران -

EPDM-

کربن استیل-

گردان-

فلنج دار-

مایع-

مساوی-

مقاوم آب شیرین-

قرمز-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-

آصا-

آب گرم-

db1.inventory2
RowNumberusedforidschemaidColumn1mididordmainidprp_13739prp_13740prp_13741prp_13742prp_13743prp_13744prp_13745prp_13746prp_13747prp_13748prp_24063link
1738518652143128137910001281379nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
2738519652143128137910001281379nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
3738520652143128137910001281379nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
4738521652143128137910001281379nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
5738522652143128137910001281379nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
6738523652143128137910001281379nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
7738524652143128137910001281379nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
8738525652143128137910001281379nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
9738526652143128137910001281379nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
10738527652143128137910001281379nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
11738528652143128137910001281379nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull