قوطی پروفیل صنعتی ضخامت 6 میلیمتر

مدل پروفیل فلزی

پروفیل صنعتی-

نوع پروفیل فلزی

قوطی-

جنس

آهن-

نوع داخل پروفیل

تو خالی-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

مدل پروفیل فلزی

پروفیل صنعتی-

نوع پروفیل فلزی

قوطی-

جنس

آهن-

نوع داخل پروفیل

تو خالی-

عکس اورجینال

-

پروفیل صنعتی-

قوطی-

آهن-

تو خالی-

-