لوگوی تاسیسات نفت و گاز

سه راه تبدیلی گالوانیزه دنده Hot Dip Galvanized red tee

مدل سه راه

تبدیلی - رديوسر تي-

برند سه راه

مك چين MECH - توپي برزيلي TUPY-

رنج جدول

1/4-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

جنس

چدن- گالوانیزه-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

خروجی

کاهنده-

عکس اورجینال

-

نام سه راه

مدل سه راه

جنس سه راه

نوع اتصال

پوشش نهایی

قیمت

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 3/4*1/2 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 30000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 1*1/2 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 43500

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 1*3/4 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 43500

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 1/1.4 * 1/2 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 57000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 1/1.4 *3/4اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 57000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 1/1.4 *1اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 57000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 1/1.2 * 1/2اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 67500

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 1/1.2 * 3/4 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 67500

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 1/1.2 *1اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 67500

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 1/1.2*1/1.4 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 67500

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 2*1/2اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 135000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 2*3/4اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 135000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 2*1اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 135000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 2*1/1.4 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 135000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 2* 1/2 1 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 135000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 2.1/2*1/2اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 187000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 2/1.2*3/4 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 187000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 2/1.2*1اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 187000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 2/1.2*1/1.4اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 187000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 2/1.2*1/1.2اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 187000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 2/1.2*2 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 187000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 3*1/2 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 290000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 3*3/4 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 290000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 3*1 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 290000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 3*1.1/4اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 290000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 3*1.1/2 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 290000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 3*2 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 290000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 3*2/1.2 اینچ

تبدیلی

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 290000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 4*1/2 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 465000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 4*3/4 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 465000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 4*1 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 465000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 4*1.1/4 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 465000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 4*1.1/2 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 465000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 4*2 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 465000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 4*2/1.2 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 465000

سه راه گالوانیزه مک (MECH) ]چین سایز 4*3 اینچ

تبدیلی

گالوانیزه

رزوه ای

گالوانیزه داغ

ریال 465000

مدل سه راه

تبدیلی - رديوسر تي-

برند سه راه

مك چين MECH - توپي برزيلي TUPY-

رنج جدول

1/4-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

جنس

چدن- گالوانیزه-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

خروجی

کاهنده-

عکس اورجینال

-

تبدیلی - رديوسر تي-

مك چين MECH - توپي برزيلي TUPY-

1/4-4 رزوه ای-

گالوانیزه داغ-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

چدن- گالوانیزه-

رزوه ای-

DIN-

کاهنده-

-