لوگوی تاسیسات نفت و گاز
نام زانویی 90 درجه جنس زانویی 90 درجه نوع اتصال استاندارد پوشش نهایی قیمت تاریخ به روزرسانی